2006 සිට, එපොන්ට් ජැක් යනු වෘත්තීය මෝටර් රථ නඩත්තු උපකරණයකි (හයිඩ්රොලික් ජැක්ස්, එන්ජින් දොඹන්) නිෂ්පාදකයා.
භාෂාව

පුවත්

ව්යුහය දැන ගැනීම පොදු වෙල්ඩින් ජැක්ස් සහ නඩත්තු ක්රමය

ප්රදර්ශනය
ප්රදර්ශනය
EPONT යාන්ත්රික යනු විවිධ එන්ජින් ක්රේන්, බිම් ජැක් 3 වන, බිම් සම්ප්රේෂණ ජැක්ගේ එකතුවකි, එය පර්යේෂණ කිරීම, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම්
2021/03/27
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල